26/02/2024

2024- yilning yanvar oyida jami 552  ta yangi korxonalar (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil etilib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

  • savdo sohasida – 216 ta
  • sanoat sohasida – 88 ta
  • qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 38 ta
  • qurilish sohasida – 30 ta
  • yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 51 ta
  • tashish va saqlash sohasida – 17 ta
  • axborot va aloqa sohasida – 15 ta
  • sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 13 ta
  • boshqa sohalarda – 84 ta