04/04/2024

Viloyatimizda 2024- yilning yanvar-fevral oylarida yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) soni 1 040 tani tashkil etgan bo‘lib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

  • savdo sohasida – 387 ta
  • sanoat sohasida – 196 ta
  • qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 77 ta
  • yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 113 ta
  • qurilish sohasida – 62 ta
  • tashish va saqlash sohasida – 30 ta
  • axborot va aloqa sohasida – 26 ta
  • sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 22 ta
  • boshqa sohalarda – 127 tani tashkil etgan.