23/02/2024

Dastlabki ma’lumotlar bo‘yicha, 2024- yilning yanvar oyida viloyat korxonalari tomonidan 7 507,6 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2023- yilning mos davriga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajm indeksi* 109,0 %ni tashkil etdi. Sanoat ishlab chiqarishi tarkibida eng katta ulush ishlab chiqaradigan sanoat hissasiga to‘g‘ri kelib, uning jami sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi 109,1 %ni hamda ishlab chiqarish hajmi 5 663,6 mlrd. so‘mni tashkil etdi.