21/11/2023

2023- yilning yanvar-sentabr oylarida Toshkent viloyatida moliyaviy xizmatlarning hajmi 800,1 mlrd. so‘mga oshdi va 3,3 trln. so‘mga yetdi. Moliyaviy xizmatlarning umumiy hajmida 14,7 %ni tashkil etdi. Jami moliyaviy xizmatlarning o‘sish sur’ati 120,0 %ni tashkil etdi.

 Moliyaviy xizmatlar tarkibi:

 Sug‘urta va nafaqa ta’minoti bo‘yicha xizmatlardan tashqari moliyaviy xizmatlar - 92,8 %

Sug‘urta  bo‘yicha xizmatlar - 3,9 %

Yordamchi moliyaviy faoliyat – 3.3 %